This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Balans per 31 december

Voor resultaatbestemming, alle bedragen in € duizenden

Noot

2016

2015

Activa

     

Immateriële vaste activa

1

 

517

 

488

      

Materiële vaste activa

2

    

Verbouwingen

 

587

 

648

 

Bedrijfsmiddelen

 

149

 

244

 
   

736

 

892

      

Financiële vaste activa

     

Deelnemingen

3

11.496

 

10.287

 
   

11.496

 

10.287

Vlottende activa

     

Debiteuren

 

8

 

9

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

4

81

 

-

 

Belastingen

5

709

 

1.572

 

Latente belastingvorderingen

6

2.027

 

2.996

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

112

 

12

 

Liquide middelen

7

21.203

 

16.754

 
   

24.140

 

21.343

      

Totaal activa

  

36.889

 

33.010

      

Passiva

     

Aandelenkapitaal

 

225

 

225

 

Agio reserve

 

41.367

 

41.367

 

Overige reserve

 

(14.870)

 

(16.592)

 

Resultaat boekjaar

 

2.595

 

4.422

 

Eigen vermogen

8

 

29.317

 

29.422

      

Voorzieningen

     

Latente belastingverplichtingen

9

415

 

-

 
   

415

 

-

Kortlopende schulden

     

Crediteuren

 

64

 

160

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10

1.006

 

908

 

Pensioenpremies

11

486

 

450

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

12

3.229

 

-

 

Overige schulden

 

1.198

 

904

 

Overlopende passiva

 

1.174

 

1.166

 
   

7.157

 

3.588

      

Totaal passiva

  

36.889

 

33.010

  • Share this article