This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Kasstroomoverzicht

Alle bedragen in € duizenden

  

2016

 

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Nettoresultaat

2.595

 

4.422

 

Aanpassing voor:

    

Afschrijvingen

526

 

654

 

Resultaat van deelnemingen

(1.589)

 

(841)

 

Rentebaten en -lasten

49

 

-

 

Veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen:

    

Mutatie latente belastingvorderingen

969

 

1.474

 

Mutatie vlottende activa

683

 

722

 

Mutatie voorzieningen

415

 

-

 

Mutatie kortlopende schulden

3.569

 

4

 
  

7.217

 

6.435

Rentelasten

(49)

 

-

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

7.168

 

6.435

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

(152)

 

(15)

 

Investeringen in immateriële vaste activa

(247)

 

(351)

 

Ontvangen dividend

380

 

385

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

(19)

 

19

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Uitgekeerd dividend

(2.700)

 

(2.186)

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

(2.700)

 

(2.186)

     

Nettokasstroom

 

4.449

 

4.268

     

Saldo 1 januari

 

16.754

 

12.486

Toename /(afname) liquide middelen

 

4.449

 

4.268

Saldo 31 december

 

21.203

 

16.754

  • Share this article