This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

14 Personeelskosten

 

2016

2015

Lonen en salarissen

12.342

11.669

Sociale lasten

1.283

1.160

Pensioenlasten

1.940

1.745

Tijdelijk personeel

1.332

1.135

Overige personeelskosten

2.379

2.250

Totaal

19.276

17.959

De aan het boekjaar toe te rekenen pensioenlasten zijn als volgt opgebouwd:

 

2016

Aan het boekjaar toe te rekenen pensioenafspraken

2.232

Inhoudingen

(292)

Afrekening pensioenen 2015

-

Totaal

1.940

Conform het Nederlandse pensioenstelsel wordt deze regeling gefinancierd door bijdragen (premies) aan een collectief pensioenfonds. Voor Bouwinvest is dat het Ondernemingspensioenfonds (OPF) van APG.

De opgebouwde aanspraken worden altijd volledig gefinancierd in het desbetreffende kalenderjaar via – ten minste – kosteneffectieve premies. De pensioenregeling is een middelloonregeling met – voor zowel actieve als niet-actieve (slapers en gepensioneerden) deelnemers – een voorwaardelijke toeslagregeling. De toekenning van toeslagen (indexatie) hangt af van het beleggingsrendement. De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken in de basisregeling bedraagt 22,0% van de pensioengrondslag (2015: 22,7%) met een maximum van € 101.519. De jaarlijkse bijdrage van de werknemer bedraagt ten minste 1,75% en maximaal 4,2% van het bruto salaris. Op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen stelt het bestuur van het pensioenfonds elk jaar de premie vast.

Aanvullend op deze basisregeling waarin iedere medewerker van Bouwinvest verplicht deelneemt, wordt ook een Netto Pensioen Regeling (NPR) aangeboden aan medewerkers met een totaal vast inkomen boven de wettelijk vastgestelde grens van € 101.519. Deze medewerkers ontvangen een werkgeverscompensatie ter hoogte van de maximale fiscale inleg in een NPR; daadwerkelijke deelname aan de NPR is vrijwillig.

Het desbetreffende bedrijfstakpensioenfonds heeft gemeld dat de dekkingsgraad 107,4% was in 2016 (2015: 107,1%). Op basis van de overeengekomen regeling heeft de groep geen verplichting om aanvullende bijdragen te leveren in geval van een tekort, anders dan in de vorm van hogere toekomstige bijdragen.

Werknemers

Het aantal werknemers eind 2016 bedroeg 136,6 fte (2015: 131,1 fte). Het gemiddeld aantal werknemers in 2016 was 134,0 fte (2015: 129,6 fte).

Beloning

Bouwinvest heeft gedurende het boekjaar een totaalbedrag van € 15,6 miljoen aan beloningen (inclusief sociale lasten en pensioenen) uitgekeerd aan 136,6 fte (2015: € 14,6 miljoen aan 129,6 fte), waarvan 5,5% variabele beloning en het restant vaste beloning was.

Van het totaalbedrag van de beloningen werd € 1,2 miljoen (2015: € 1,1 miljoen) uitgekeerd aan de directieleden. Dit zijn de enige personeelsleden wier handelen het risicoprofiel van het Residential Fund, het Retail Fund, het Office Fund en de overige fondsen en de separate mandaten van de beheerder in belangrijke mate beïnvloedt. De variabele beloning berust op discretionaire basis, door de directie van Bouwinvest bepaald en is gedeeltelijk afhankelijk van de resultaten van de onderneming. De variabele beloning van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen en is gemaximeerd op 20% van het jaarsalaris. 

De beloning aan de commissarissen over 2016 bedroeg in totaliteit € 115.000 (2015: € 113.000).

Bouwinvest beheert vijf Nederlandse sectorfondsen. Het Residential Fund, het Retail Fund en het Office Fund zijn beleggingsinstellingen en staan open voor institutionele klanten. Het Hotel Fund en het Healthcare Fund beheert Bouwinvest, net als de internationale vastgoedbeleggingen, exclusief voor bpfBOUW. De internationale portefeuille bevat zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd vastgoed in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Een toewijzing van de beloningen aan de verschillende beleggingsinstellingen is niet expliciet samen te stellen en dus niet beschikbaar. 

  • Share this article