This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Financiële analyse Bouwinvest in 2016

Baten

Het nettoresultaat bedroeg in 2016 € 2,6 miljoen (2015: € 4,4 miljoen). Het in 2016 geboekte bedrijfsresultaat van € 2,4 miljoen lag € 2,6 miljoen lager dan in 2015. Deze afname werd met name veroorzaakt door de stijging van € 2,9 miljoen aan bedrijfslasten, gecompenseerd door een lichte toename van de management fee.

Management fee

Ten opzichte van 2015 nam de management fee in 2016 met € 0,2 miljoen toe tot € 30,7 miljoen (2015: € 30,5 miljoen). Ondanks de toename van het beheerd vermogen met 13% ten opzichte van 2015 (2016: € 8,5 miljard en 2015: € 7,5 miljard) was de management fee slechts fractioneel hoger, door de aan bpfBOUW verleende fee-incentive van € 3,2 miljoen.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten stegen in 2016 met € 2,9 miljoen (11,4%) naar € 28,3 miljoen, ten opzichte van € 25,4 miljoen in 2015. De stijging was het resultaat van € 1,3 miljoen hogere personeelskosten en € 1,6 miljoen gestegen overige bedrijfskosten. De fondsen hebben hiervan het voordeel en voor REIM als managementorganisatie werkt dit kostenverhogend bij een gelijk blijvende management fee. 

De stijging van de personeelskosten werd veroorzaakt door een toename van het aantal medewerkers tot 136,6 fte's (2015: 131,1 fte’s), extra inhuur van personeel en een toename van de opleidingskosten. Deze toename stelt Bouwinvest in staat de groei van het beheerd vermogen te beheersen en als organisatie state-of-the-art te blijven.

De overige bedrijfskosten namen toe als gevolg van een stijging van de niet-aftrekbare btw-gerelateerde kosten. Vanwege een verordening van de belastinginspecteur werd de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer met terugwerkende kracht toepasbaar. Hierdoor steeg de niet-aftrekbare btw van 50 tot 70%. Dit resulteerde in een eenmalige extra kostenpost van € 0,6 miljoen over de periode 2013-2015 en € 0,5 miljoen over 2016.

De toename van de overige bedrijfskosten werd verder veroorzaakt door een stijging van de ICT-kosten (€ 0,2 miljoen) in verband met de uitvoering van een aantal IT-projecten (o.a. vernieuwing ERM-architectuur, nieuw planningspakket) en kosten verbonden aan de toename van het aantal applicaties. Tevens heeft het vergroten van onze externe profilering en zichtbaarheid van Bouwinvest geleid tot een stijging van de communicatiekosten in 2016 met € 0,1 miljoen. De toename van de overige kosten werd mede veroorzaakt door het afsluiten van een ‘general professional liablilty’-verzekering (€ 0,2 miljoen) ter dekking van aansprakelijkheid bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Fiscaal resultaat

De latente belastingvordering voor 2016 is verminderd met de berekende vennootschapsbelasting van € 1,0 miljoen en een additionele afboeking van € 0,4 miljoen in verband met een herberekening van de latente belastingvordering. De latente belastingvordering is opgenomen op basis van in eerdere jaren geleden verliezen, die mogelijk met de Belastingdienst verrekend kunnen worden tot en met einde boekjaar 2018. Voor het verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de deelnemingen is ultimo 2016 een latente belastingverplichting opgenomen van € 0,4 miljoen.

Financiële positie

Het eigen vermogen van Bouwinvest bleef in 2016 met € 29,3 miljoen nagenoeg gelijk aan 2015 met € 29,4 miljoen, door toevoeging van het nettoresultaat verminderd met het uitgekeerde dividend van € 2,7 miljoen aan bpfBOUW. De solvabiliteitsratio daalde in 2016 met 10% naar 79% in verband met de te betalen fee-incentive aan bpfBOUW.

Liquiditeitspositie

Ultimo 2016 was er € 21,2 miljoen aan rekening-couranttegoeden bij huisbankier ABN AMRO beschikbaar. Hiermee kon ruimschoots worden voldaan aan alle uitstaande verplichtingen, en is tevens formeel voldaan aan de vereisten die volgen uit de AIFM-richtlijn.

Winstverdeling en dividendbeleid

De directie stelt voor in 2017 het resultaat toe te voegen aan de overige reserves.

  • Share this article