This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Voortgang in 2016

In 2016 nam Bouwinvest een aantal belangrijke maatregelen om MVO verder te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Onze ESG-pijlers dienen als gids op de reis die wij samen met onze stakeholders maken, om onze financiële en duurzaamheidsambities te combineren en te integreren, en zo langetermijnwaarde voor onze stakeholders te creëren.

Stakeholderswaarde

In 2016 is Bouwinvest gestart met de introductie van een stakeholderswaardematrix, om de onderneming te helpen bij het identificeren van de belangrijkste kwesties op het vlak van ethiek, recht, maatschappij, compliance, risico’s en HR, en een strategie te ontwikkelen om daar op duurzame wijze mee om te gaan. Deze matrix zal ons helpen onze prioriteiten en doelstellingen te verfijnen. Bovendien zal het ons bewuster maken van het feit dat integratie van ESG-criteria in onze dagelijkse bedrijfsvoering essentieel is. Tevens is de matrix de komende jaren het vertrekpunt voor verder overleg met verschillende relevante stakeholdergroepen.   

CO2 footprint van de Bouwinvest-organisatie

In 2012 is Bouwinvest begonnen om meer inzicht te verschaffen in de CO2-uitstoot van de managementorganisatie. Een jaar later hebben we de ambitie geuit om in 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. De afgelopen jaren hebben we al belangrijke voortgang geboekt met het terugdringen van onze emissies en in 2016 hebben we verdere stappen gezet om onze emissies te reduceren. We hebben dit jaar onder meer op de volgende terreinen voortgang geboekt:

  • Het elektriciteitsverbruik op het hoofdkantoor is in 2016 verder afgenomen met 8% ten opzichte van 2015, waarmee we sinds de invoering van actief energiemanagement in 2010 inmiddels een reductie hebben gerealiseerd van maar liefst 42%.

  • Wijzigingen in de afvalinzameling en verwerking hebben geresulteerd in een daling van de emissie die hiermee samenhangen met 66% ten opzichte van 2015.

  • Door een verschuiving in het leasewagenpark naar meer energiezuinige en daarnaast hybride en elektrische modellen zijn de CO2-emissies stabiel gebleven terwijl het aantal gereden kilometers met 2% is toegenomen.

  • Een neveneffect van de toegenomen internationale activiteiten is dat de CO2-emissies als gevolg van vliegreizen wederom is toegenomen. Dit jaar een stijging van 35% ten opzichte van 2015.

Bovenstaande en andere maatregelen hebben geleid tot een totale CO2 reductie van 1% in 2016 ten opzichte van het voorgaande jaar. De emissie-intensiteit, uitgedrukt in ton CO2/fte, daalde met 5%.

In de Nederlandse portefeuille worden uiteenlopende maatregelen genomen om energie te besparen en de CO2 uitstoot te verminderen. Met de aankoop van zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO’s) wordt het resterende deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt door elektriciteit gecompenseerd. Dit is onderdeel van ons beleid om de negatieve impact op het milieu te beperken en het gebruik van duurzame bronnen te stimuleren. Zie voor meer informatie over de milieu-impact van de vastgoedportefeuille en de behaalde resultaten daarbinnen de betreffende jaarverslagen van de fondsen en de MVO-prestatie-indicatoren in de bijlage.

  • Share this article