This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Risicomanagement

Het doel van risicomanagement is het identificeren en beperken van risico’s, waardoor de onderneming haar doelen op effectieve wijze kan bereiken. De risicomanagementafdeling gebruikt een risicomanagement-cyclus om te bepalen hoe de doelstellingen worden vastgesteld en bereikt. 

In dit jaarverslag wordt het risicomanagement van de managementorganisatie (Bouwinvest) beschreven. Naast de risico's die voor de managementorganisatie zijn onderkend, zijn er risico's, definities en beheersmaatregelen beschreven voor de vastgoedportefeuille. Deze zijn beschreven in het beleggingsplan voor bpfBOUW en in de fondsplannen van de Nederlandse sectorfondsen. Hierover wordt gerapporteerd in de betreffende kwartaal- en jaarverslagen.

Bouwinvest ziet de volgende risico's voor de managementorganisatie:

• Continuïteit

• Juridisch en aansprakelijkheid

• Integriteit

• Fiscaal

• Kwaliteit

• Funding

• Sleutelfiguren

• Reputatie

Risicomatrix

Risico

Definitie

Beheersmaatregelen

Continuïteitsrisico

Het continuïteitsrisico is het risico dat de managementorganisatie niet langer kan voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomsten met bpfBOUW, andere klanten, de eigen werknemers en de organisatie

·  REIM businessplan

·  Kaderbrieven

·  Beleggingsplan en fondsplannen

·  Jaarlijkse plannen van de business Units en afdelingen

·  Rapportageproces

·  Jaarlijkse ISAE 3402 type II audit

·  Bedrijfscontinuïteitplan

·  Service Level Agreements met uitbestedingspartners

·  Databeveiligingsbeleid (COBIT)

Integriteitsrisico

Integriteitrisico's zijn verbonden aan het niet naleven van wet- en regelgeving (zoals fraude en cybercrime) of transparantie-eisen van Bouwinvest, medewerkers van Bouwinvest of door een partij waarmee Bouwinvest zaken doet

Het Compliancebeleid en de maatregelen worden in het volgende onderdeel beschreven.

Kwaliteitsrisico

Het kwaliteitsrisico is het risico dat de managementorganisatie onvoldoende kwaliteit kan leveren, waardoor Bouwinvest geen juiste uitvoering kan geven aan afspraken met klanten

·  Kaderbrieven

·  Beleggingsplan en fondsplannen

·  Investment Committee

·  Due diligence van zakenpartners

·  Internal (process) control framework conform ISAE 3402 type II

·  Externe accountant

·  Procedure business incidenten

·  Pricing & Valuation Committee

Sleutelfigurenrisico

Dit is het risico dat de organisatie geen werknemers heeft met de juiste vaardigheden en kwaliteiten.

·  Transparante cultuur en beloningsbeleid

·  Maatregelen om een hoog niveau van werknemerstevredenheid veilig te stellen

·  Opvolgings- en bevorderingsbeleid

·  Het opbouwen en behouden van een reputatie op de arbeidsmarkt

Juridisch en aansprakelijkheidsrisico

Het risico van bedreigingen voor de wettelijke positie van de organisatie, inclusief het mogelijke risico dat contractuele afspraken niet uitgevoerd kunnen worden, of niet goed zijn vastgelegd

·  Interne Juridische afdeling

·  Externe gespecialiseerde advocatenkantoren

·  Diverse bedrijfs- en vermogensobjectverzekeringen (zakelijke en commissarisaansprakelijkheid)

·  Risicochecks van belangrijke vermogensobjecten

·  Verzekeringshandboek

Fiscaal risico

Dit is het risico dat de fiscale positie van de organisatie verkeerd is vastgesteld, waardoor de huidige en latente belastingverplichtingen onjuist worden weergegeven

·  Interne fiscale afdeling

·  (Structurele) externe betrokken fiscalist (ook in evaluerende rol)

·  Uitgangspunten fiscaal beleid

Fundingrisico

Het risico dat de financiering ontoereikend en/of niet gewaarborgd is, omdat de groei van de organisaties beheerde activa niet gedekt is door de toevoeging van nieuw kapitaal van investeerders

·  Proactieve benadering voor het verkrijgen van funding door de afdeling Investor Relations

·  Duidelijke jaarlijkse financieringsopgave in de plannen van het fonds

·  Financiering van een deel van een investeringsvoorstel

Reputatierisico

In het geval dat een van de bovengenoemde risico's zich voordoet, is enige mate van reputatieschade onvermijdelijk

·  Transparante en frequente communicatie met klanten

·  Integriteitsrisicoanalyse

Monitoring en rapportage

De directie houdt toezicht op de risico's verbonden aan de verschillende activiteiten van Bouwinvest en de door Bouwinvest beheerde fondsen. Ter ondersteuning van deze controle en om transparantie over risico’s te optimaliseren, stelt de risk controller elk kwartaal een risicorapportage op. In 2016 waren er drie types risicorapportage:

  • Risicorapportage voor de vastgoedportefeuille van bpfBOUW

  • Risicorapportage als onderdeel van de fondsverslagen voor AIF-fondsen

  • Rapportage van business-incidenten

Zowel de portefeuille van bpfBOUW als de risicorapportage voor de fondsen zijn in 2016 herzien. Deze herziening resulteerde in op beide niveaus duidelijkere en compactere risico-informatie.  Bovendien is de rapportage over de portefeuille van bpfBOUW toegespitst op de risico's die in de risk charter van het pensioenfonds zijn geïdentificeerd. Het format van de rapportage van business-incidenten is in 2016 niet veranderd.

  • Share this article